Kempinga Melnsils noteikumi.

Kempings “Melnsils” ir daļa no Slīteres dabas rezervāta, tāpēc šeit attieksmē pret apkārtējo vidi tiek ievērota dabai iespējami draudzīga saimniekošana. Atrodoties kempinga “Melnsils” viesis piekrīt iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Lai izmantotu kempinga “Melnsils” pakalpojumus, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte -, kā arī jāsamaksā administrācijas darbiniekam par pakalpojumiem, kas norādīti cenrādī., Kempinga “Melnsils” viesim ir jāsniedz arī informācija par savu transportlīdzekli – tā zīmolu un valsts numura zīmi. Uzturēšanās kempinga “Melnsils” teritorijā ir atļauta tikai klientiem par samaksu, kas norādīta cenrādī.

Kempinga “Melnsils” teritorijā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, kā arī ātri uzliesmojošas vielas. Kempinga “Melnsils” viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas. Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgajām mantām.

Uzturoties kempinga teritorijā, viesis no plkst. 22.00 līdz 08.00 apņemas ievērot naktsmieru. Tas nozīmē, ka nav atļauts klausīties mūziku un trokšņot. Pārējā laikā mūziku ir lūgums klausīties klusi, lai netraucētu citiem kempinga viesiem.

Maksa par diennakts uzturēšanos kempinga “Melnsils” teritorijā tiek piemērota no ierašanās dienas plkst. 15.00 līdz nākamās dienas plkst. 12.00. Ja viesis ilgāk kā pēc plkst. 12.00 uzturas kempinga „Melnsils” teritorijā, tad personālam ir tiesības viņam lūgt apmaksāt pusi no diennakts cenas par vietas vai naktsmītnes nomu. Ja viesis uzturas ilgāk par plkst. 16.00, tad ir jāmaksā pilna cena par uzturēšanos visu diennakti.

Kempinga “Melnsils” teritorijā treilera un telts vietas ierāda tikai administrācijas darbinieks. Patvaļīgi celt teltis ir aizliegts. Aizliegts kurināt ugunskuru vai grilu tam neparedzētā vietā un bez kempinga administrācijas darbinieka atļaujas.

Naktsmītnēs aizliegts dedzināt sveces. To ir atļauts darīt tikai vietās, kur ir svečturi. Taču šāda rīcība jebkurā gadījumā vienmēr ir jāsaskaņo ar administrācijas darbinieku.

Kempinga “Melnsils” viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, ievērojot īpašu piesardzību ūdens tuvumā Kempinga “Melnsils” teritorijā, kā arī kāpās un pludmalē: aizliegta iebraukšana ar mehanizētu transportlīdzekli; gājēji uz pludmali dodas tikai pa šim nolūkam īpaši ierīkotiem ceļiem un takām; automašīnas tiek novietotas tikai tām paredzētajos stāvlaukumos; aizliegta augu vākšana, zaru laušana, zāģēšana, ciršana, nokritušo vai satrūdējušo koku vākšana u.c. veida veģetācijas un zemsedzes bojāšana; atkritumi tiek izmesti tikai tam speciāli paredzētās atkritumu urnās;

Smēķēšanas ierobežojumi noteikti visā teritorijā, pludmalē, bērnu rotaļu laukumos, sabiedriskās ēdināšanas vietās. Smēķēt atļauts tikai tam speciāli paredzētās vietās.

Nepilngadīgām personām no plkst. 22.00 līdz plkst. 07.00 ir aizliegts atrasties publiskās un izklaides vietās bez pieaugušo klātbūtnes. Viesim ir tiesības informēt kempinga.

“Melnsils” administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām. Viesu pienākums ir saudzēt kempinga “Melnsils” īpašumu. Materiālos zaudējumus, ja tādi radušies, sedz vainīgā persona.

Uzturoties kempingā “Melnsilā”, viesiem ir jāievēro savstarpējo attiecību kultūra. Kempinga “Melnsils” darbinieks ir tiesīgs bez īrnieka klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avārijas situāciju, bojājumus.

Kempingā “Melnsils” ir atļauts uzturēties ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem, taču saimniekam ir jāsavāc atkritumi. Mājdzīvnieks nedrīkst gulēt naktsmītnes gultā, skraidīt pa teritoriju nepieskatīts un traucēt citus kempinga apmeklētājus. Pastaigās sunim ir jābūt pie siksnas.

Par miera traucēšanu, necieņas izrādīšanu un bezkaunīgu rīcību attiecīgā persona tiks saukta pie atbildības. Viesim būs jāuzņemas atbildība arī par trokšņošanu vai tāda trokšņa pieļaušanu, kas traucē citus viesus.

Kempinga “Melnsils” darbiniekam ir tiesības izraidīt no teritorijas viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus. Maksa par pakalpojumiem šādos gadījumos netiek atgriezta.

Kempinga “Melnsils” viesiem ir jāievēro arī Rojas novada saistošie noteikumi “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rojas novadā” un likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”.

Kontaktinformācija:

Policija 110
Glābšanas dienests 112
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
Pašvaldības policija 28600215
Rojas tūrisma informācijas centrs Selgas iela 33,
Roja, Rojas novads, LV-3264
Tel.: 63269594 , 28630590, tic@roja.lv, www.visit.roja.lv

Uzturoties un nakšņojot Kempinga / Viesu nama / Kroga “Melnsils” teritorijā un telpās Jūs automātiski apliecināt, ka esat iepazinies ar visiem augstāk minētajiem noteikumiem un apņemieties tos pilnībā ievērot