Fizisko datu apstrādes noteikumi

SIA „Melnsilkrasts”, Reģ.Nr. 41203023685, Raiņa iela 88, Talsi, LV-3201, tālr. 28605606,
info@melnsils.lv

Fizisko personu datu apstrādes noteikumi

 

Kādi dati tiek apstrādāti

Klientu – fizisku personu dati – vārds, uzvārds, personas apliecinoša dokumenta sērija un numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, (turpmāk – Dati).

SIA „Melnsilkrasts” pienākumi kā datu PĀRZINIM

Kad SIA “Melnsilkrasts” (Kempings / Viesu nams “Melnsils”) apstrādā Jūsu personas Datus, mēs esam Datu apstrādātājs un esam atbildīgi par to, lai personas Dati tiktu apstrādāti likumīgi, pārredzami un droši, un saskaņā ar piemērojamo Datu aizsardzības likumu.

Datu apstrāde

Dati  ir  ierakstīti  pakalpojumu  līgumos, rezervāciju programmā. Programmai  piekļuve   tikai   uzņēmuma darbiniekiem, piekļuve aizsargāta ar drošu paroli.

Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot Datu subjekta pamattiesības un brīvības, Dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.

Ja Dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – Datu subjekta piekrišana Datu apstrādei.

Savāktie personas Dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības.

Apstrādes mērķi

SIA “Melnsilkrats” savāc personas Datus kempinga rezervāciju apstrādei, klientu Datu bāzes uzturēšanai un mārketinga nolūkos (“Mērķis”). Mērķis var ietvert datu ievietošanu SIA “Melnsilkrasts”, un citu trešo pušu tīmekļa resursos, kas pieder SIA “Melnsilkrasts” un mārketinga materiālu publicēšanu. Personas datus, ko mēs vācam, izmantos tikai SIA “Melnsilkrasts”.

Personas datu saglabāšana

Lai sasniegtu mērķi, kādā SIA “Melnsilkrasts” apstrādā Jūsu personas datus, SIA “Melnsilkrasts” glabās personas datus laika posmā, kas atbilst SIA “Melnsilkrasts” noteikumiem vai trešās puses tīmekļa resursu nosacījumiem.

Jums ir tiesības pieprasīt ziņojumu par to, kāda personīgā informācija mums ir, pieprasot tā saukto reģistra izrakstu. To var veikt bez maksas reizi gadā. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai nepareiza informācija par Jums tiktu novērsta, Jūsu personīgā informācija tiek noņemta, Jūsu piekrišana personas datu apstrādei tiek atsaukta jebkurā brīdī un aizliegts izmantot Jūsu personīgo informāciju tiešā mārketinga nolūkos.

Jums ir tiesības iesniegt iespējamos sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi valsts uzraudzības iestādei.

Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

Datu aizsardzības inspektors
Ja jums ir kādi jautājumi par  SIA “Melnsilkrasts” personīgo datu apstrādi, vēlaties sazināties ar mums saistībā ar saviem personas datiem, vai vēlaties iesniegt jebkuru pieprasījumu, lūdzu, sazinieties ar info@melnsils.lv

Lūdzu, parakstiet, kur norādīts, lai apstiprinātu savu piekrišanu.


Es apstiprinu, ka esmu izlasījis šo dokumentu un piekrītu, ka SIA “Melnsilkrasts” (Kempings Melnsils) apstrādā manus Personas Datus šeit noteiktajiem mērķiem.